ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek Szatunaplex Kft. valamennyi szállítására, értékesítésére, üzleti tranzakcióra (beleértve az ajánlatadást, rendelés visszaigazolást, szóbeli tájékoztatást stb.) vonatkoznak. Ettől eltérő feltételek kizárólag a felek előzetesen kötött, külön írásbeli megállapodása esetén érvényesülnek. Írásosnak minősül: levél, e-mail.
 
Áruátvétel, teljesítés helye:
Szatunaplex Kft. telephelye, Fűzfőgyártelep.  Azaz – eltérő megállapodás hiányában – szállításról vevő gondoskodik és telephelyi átvételt követően az összes kockázatot vevő viseli. Érvényes ez akkor is, ha nem vevő vagy alkalmazottja veszi át az árut, hanem egyéb megbízott, személy, futár vagy szállító cég.
 
Amennyiben az áruátvétel helye nem Szatunaplex telephelye, arról előzetesen egyeztetni kell. A szállítás feltételeiről (módja, ideje, díja) előzetesen, írásban meg kell állapodni.
 
Szállítás Szatunaplex Kft által felvállalt módja lehet:
Amennyiben megállapodás szerint a Budapestre heti rendszerességgel közlekedő kisbusszal történik az áru szállítása, úgy az áruátvétel helye: vevő budapesti telephelye.
Amennyiben a termék/termékek szállítása vevő kérésére futárral vagy egyéb célfuvarral Szatunaplex Kft. megbízásával történik, úgy az áruátvétel helye: a megállapodásban rögzített szállítási címnek jelölt hely.
Szállításra előkészítés során Szatunaplex a legnagyobb gondossággal jár el a csomagolást illetően. Azonban az esetleges szállítás közbeni sérülések okozta kellemetlenségekért nem tud teljes mértékben felelősséget vállalni. Szatunaplex a kár megelőzésében és csökkentésében maradéktalanul részt vesz: a sérült árut mielőbb javítja, pótolja. Nem vállal viszont felelősséget a szállítás közbeni sérülés miatt bekövetkezett közvetett sérelmekért: vevő elmaradt haszna, esetleges kötbér, egyéb nem vagyoni kár stb.
 
Mennyiségi és minőségi átvétel:
Az áru átvételekor az áruátvételt végző személy köteles annak mennyiségi és esztétikai ellenőrzésére. Látható, szemrevételezéssel megítélhető hibáért reklamációt később nem fogadunk el.
 
Egyéb (pl. méretpontosságra, nem látható anyaghibára stb. vonatkozó) minőségi kifogást az áru átvételétől számított 5 munkanapon belül fogadunk el. Ettől csak előzetes írásbeli megállapodás esetén lehet eltérni.
 
Számlázással kapcsolatos kifogások:
Készpénzfizetés, előlegszámla és díjbekérő esetén a kiállítás napján, utalásos fizetés esetén a számla kiállítását követően 5 munkanapon belül fogadunk el észrevételt. Ez érvényes az elektronikusan küldött és a papíron kiállított számlákra is.
 
Teljesítés határideje:
Ajánlatban és szóbeli tájékoztatás során közölt határidők tájékoztató jellegűek. Szatunaplex Kft. rendelést követően tud visszaigazolást küldeni a vállalt teljesítési határidőről. Bármi akadályoztatásról, ami a teljesítési határidőt zavarhatja, a tudomására jutást követően Szatunaplex Kft. azonnal tájékoztatja vevőt. Amennyiben a késedelem oka nem Szatunaplex gondatlansága vagy hibája, úgy a késedelemből eredő károkért Szatunaplex nem felel.
 
Az áru rendelkezésre állásáról, elkészüléséről Szatunaplex tájékoztatást küld. Vevő köteles azt 5 munkanapon belül átvenni, elszállításáról gondoskodni. Amennyiben ettől eltérő megegyezés  előzetesen írásban nem történt, úgy a tárolásért Szatunaplex Kft. tárolási díjat számíthat fel, aminek mértéke naponta az áruérték 1 %-a, valamint Szatunaplex Kft. jogosult a terméket leszámlázni és Vevő köteles annak ellenértékét a megállapodott fizetési határidőre kifizetni.
 
Nagyobb sorozatú termékek esetén Szatunaplex részszállítás, ütemezett teljesítés jogát fenntartja. Vevő teljesítés arányában köteles az árut elszállítani és az árat megfizetni.
 
Ár:
A nyomtatott és elektronikus árlistában és ajánlatban feltűntetett árak tájékoztató árak. Hatással lehet rájuk az árfolyam és a beszállítói árak változása. Így Szatunaplex Kft. az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartja.
Szatunaplex Kft. részéről egy rendelés írásban történő visszaigazolásában közölt ár bír kötelemmel, az abban megadott feltételek, kikötések mellett.
 
Fizetési feltételek:
Alapesetben: készpénz vagy előre utalás.
Hosszabb üzleti kapcsolat után egyedi megállapodás szerint lehetséges átutalás.
Késedelmes fizetés esetén az érvényes jegybanki kamat +8 %-t számítunk fel.
Tulajdonjog: halasztott fizetés esetén az adott árura vonatkozó nyitott számla teljes kiegyenlítéséig a még ki nem fizetett árura a tulajdonjogot fenntartjuk.
A számla egy részére vonatkozó kifogás esetén a kifogással nem érintett részre vevő köteles az ellenértéket kifizetni.
 
Elállás:
Szatunaplex Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a vevő hitel- illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.
 
Amennyiben Vevő a létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt eláll, úgy köteles a Szatunaplex Kft-nek megtéríteni az elállásból eredő kárát (megrendelt alapanyagok és elvégzett munkahányad).
 
Felelősség:
Szatunaplex  Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítés költségei, vagyis nem felel elmaradt haszonért vagy a vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért. (Reklamáció elfogadása esetén megállapodás szerint árengedmény, a hibás termék javítása vagy újragyártása mértékéig tartozik helyt állni.)
Szatunaplex Kft a legjobb szándéka és tudása alapján tájékoztatja vevőt az alapanyag tulajdonságairól, alkalmazott gyártási technológiákról és az ezekből eredő terméktulajdonságokról. Azonban a Vevő felelőssége mérlegelni és a döntést meghozni (adott esetben bevizsgáltatni), hogy saját céljaira adott termék felhasználható-e.
 
ÁSZF érvényessége:
Szatunaplex Kft. jogosult jelen ÁSZF előzetes értesítés nélküli módosítására. Az újonnan közölt ÁSZF a közlés napjától érvényes.
 
Fűzfőgyártelep, 2022.szeptember 7.